ท้องถิ่นเข้มแข็ง : ประชาชนเป็นสุข

มูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
PROMOTION OF LOCAL ADMINISTRATION FOUNDATION

สื่อการเรียนรู้

จดหมายข่าว

ผอ. ศูนย์ OPSCD ร่วมเป็นเกียรติและให้ข้อมูลสนับสนุนในการรับการประเมินโครงการอาชีวะสร้างสรรค์ แปรฝันสู่ธุรกิจ ประจำปี 2566 ระดับชาติ ให้กับทีมธุรกิจ SUPANNIKA COSMETICS วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด

ปฏิทินกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress

เราในสื่อมวลชน