พฤหัส. มี.ค. 23rd, 2023

คลังข้อมูลและสื่อความรู้

“หลักสูตรประกาศนียบัตรนักพัฒนาเมืองระดับสูง (พมส.)” รุ่นที่ 1

โครงการการยกระดับการพัฒนาท้องถิ่นด้วยกลไกความรู้และความร่วมมือระดับประเทศ ของ มูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ภายใต้การสนับสนุนทุนวิจัยจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 

วิสัยทัศน์ผู้นำเมือง

ชุดความรู้ปฏิบัติการบนพื้นฐานงานวิจัย โครงการยกระดับการพัฒนาท้องถิ่น ด้วยกลไกความรู้และความมือระดับประเทศ

หนังสือรุ่น พมส.รุ่น 1

รายงานผลประเมินความพร้อมด้านดิจิทัลขององค์กรปกครองส่วนท่องถิ่น พ.ศ. 2565

เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

เทศบาลตำบลขาณุวรลักษณ์บุรี จังหวัดกำแพงเพชร

เทศบาลตำบลคอนสวรรค์   จังหวัดชัยภูมิ

เทศบาลเมืองชัยนาท    จังหวัดชัยนาท

เทศบาลตำบลเชียงม่วน  จังหวัดพะเยา

เทศบาลตำบลดงขุย  จังหวัดเพชรบูรณ์

เทศบาลเมืองตาคลี  จังหวัดนครสวรรค์

เทศบาลตำบลท่าช้าง  จังหวัดจันทบุรี

เทศบาลตำบลท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี

เทศบาลตำบลท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

เทศบาลตำบลพระแท่น จังหวัดกาญจนบุรี

เทศบาลเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

เทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

เทศบาลตำบลนางแล จังหวัดเชียงราย

เทศบาลตำบลนาดี จังหวัดสมุทรสาคร

เทศบาลเมืองบางรักพัฒนา จังหวัดนนทบุรี

เทศบาลตำบลบางเลน จังหวัดนนทบุรี

เทศบาลตำบลบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

เทศบาลตำบลบ้านกลาง จังหวัดปทุมธานี

เทศบาลตำบลบ้านนา จังหวัดสงขลา

เทศบาลเมืองบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

เทศบาลตำบลบ้านเพชร จังหวัดชัยภูมิ

เทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์จังหวัดจันทบุรี

เทศบาลตำบลพิกุลออก จังหวัดนครนายก

เทศบาลตำบลเพชรภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

เทศบาลเมืองตาก จังหวัดตาก

เทศบาลเมืองบ้านฉาง จังหวัดระยอง

เทศบาลเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

เทศบาลเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

เทศบาลเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

เทศบาลตำบลแม่จัน จังหวัดเชียงราย

เทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา

เทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี

เทศบาลตำบลละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

เทศบาลตำบลลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

เทศบาลตำบลลำพญา จังหวัดนครปฐม

เทศบาลตำบลวังกะ จังหวัดกาญจนบุรี

เทศบาลตำบลวิหารแดง จังหวัดสระบุรี

เทศบาลตำบลเวียงเทิง จังหวัดเชียงราย

เทศบาลตำบลศรีดอนไผ่ จังหวัดราชบุรี

เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์  จังหวัดปทุมธานี

เทศบาลเมืองสามพราน จังหวัดนครปฐม

เทศบาลตำบลหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

เทศบาลตำบลหนองม่วง จังหวัดลพบุรี

เทศบาลตำบลหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

เทศบาลตำบลห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวเงิน จังหวัดขอนแก่น

เทศบาลตำบลอ้อมน้อย จังหวัดสมุทรสาคร

เทศบาลเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

คลังชุดความรู้

เอกสารประกอบการบรรยาย

งานเปิดตัวหลักสูตร “นักพัฒนาเมืองระดับสูง” รุ่น 1 เพื่อขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรู้ (Active Learning) ประจำวันที่ 2 กันยายน 2565

“ความท้าทายและโอกาสของท้องถิ่น ต่อการพัฒนาประเทศไทย ในระบบเศรษฐกิจใหม่” โดย นายจิตเกษม พรประพันธ์ ผู้อํานวยการอาวุโสฝ่ายนโยบายโครงสร้างเศรษฐกิจ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)

“ท้องถิ่น: หัวใจสําคัญในการพัฒนาพื้นที่” โดย รศ.ดร. ปุ่น เที่ยงบูรณธรรม รองผู้อํานวยการฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์องค์กร หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)

“ยกระดับท้องถิ่นไทย ด้วยวิจัย และนวัตกรรม” โดย ศาสตราจารย์ นพ. สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ประธานกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.)

“พลิกวิกฤติเป็นโอกาส เปลี่ยนอุปสรรคเป็นความท้าทายที่ต้องเอาชนะ” โดย นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเมืองทิศทางการพัฒนาเมืองของโลกในปัจจุบัน (World’s Urban Development Trend) หลักสูตรประกาศนียบัตรนักพัฒนาเมืองระดับสูง (พมส.) รุ่นที่ 1 วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565

“การเมืองโลก ผลกระทบกับ “เมือง” เรา !” โดย นายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศ และโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเมือง Smart Local Government หลักสูตรประกาศนียบัตรนักพัฒนาเมืองระดับสูง (พมส.) รุ่นที่ 1 วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565

“ยกระดับท้องถิ่นไทยด้วยข้อมูลเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์” โดย นายวีรวัฒน์ รัตนวราหะ ผู้ประกอบการร่วมทุน บริษัทเอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนนเจอร์ จํากัด

“Big Data สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างอัจฉริยะและยั่งยืน” โดย ศ.ดร.เอกชัย สุมาลี อาจารย์ประจําหลักสูตรสถาบันนวัตกรรมบูรณาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเมือง เสริมสร้างกรอบการทำงานระดับชาติสำหรับหุ้นส่วนภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาเมือง หลักสูตรประกาศนียบัตรนักพัฒนาเมืองระดับสูง (พมส.) รุ่นที่ 1 วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565

“การลงทุนร่วมภาครัฐและเอกชน กรณีของประเทศไทย ความสำเร็จและความท้าทาย ที่ต้องเอาชนะ” โดย ดร.วินิจ ร่วมพงษ์พัฒนะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง

“ธนาคารโลกกับการเสริมสร้างกรอบการทํางานระดับชาติสําหรับหุ้นส่วนภาครัฐและเอกชน ในการพัฒนาเมือง”
– อะไรคือ Public Private Partnership และต้องทําอย่างไรให้เกิดหุ้นส่วนการลงทุนแบบ Public Private Partnership – เตรียมความพร้อมของเมืองให้สามารถทํา Public Private Partnership คุณภาพสูง
– สร้างรายได้จากแหล่งของตัวเองอย่างสร้างสรรค์เพื่อให้ Public Private Partnership แข็งแกร่งและยั่งยืน โดย Dr.Jeff Delmon ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส ด้านโครงสร้างพื้นฐานและการร่วมลงทุนรัฐ-เอกชน ธนาคารโลก และ นายขวัญพัฒน์สุทธิธรรมกิจ เจ้าหน้าที่ธนาคารโลกประจําประเทศไทย (มีการแปลเป็นภาษาไทย)

กําหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเมือง โอกาสใหม่ในการลงทุนของเมือง หลักสูตรประกาศนียบัตรนักพัฒนาเมืองระดับสูง (พมส.) รุ่นที่ 1 วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2565

“การขนส่งอัจฉริยะในเมืองที่ชาญฉลาดและน่าอยู่” โดย นายกมลพงศ์ สงวนตระกูล ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท ขอนแก่นพัฒนาเมือง (KKTT) จํากัด

“โอกาสใหม่ในการลงทุนของเมือง” โดย นายเสนีย์ สมมา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท 3 สามารถ เทลคอม จํากัด (มหาชน)

“ขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะอย่างยั่งยืน ด้วยโซลูชันพลังงาน สะอาด (Smart Energy Solutions for Sustainability)” โดย นายชนิต สุวรรณพรินทร์ ผู้อํานวยการอาวุโส บริหารการตลาดและการขาย บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จํากัด

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเมือง Urban Solutions: Good Health & Well-Being, Energy and Circular Economy วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2565

“วิสัยทัศน์การพัฒนาของนายกเทศมนตรีเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี” โดย นายวิจัย อัมราลิขิต

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเมือง ปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นที่ หลักสูตรประกาศนียบัตรนักพัฒนาเมืองระดับสูง (พมส.) รุ่นที่ 1 วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565

“Data Solution เพื่อยกระดับเทศบาล: ยกระดับการบริหารจัดการ” โดย บริษัทเอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จํากัด และ บพท.

“Urban Solutions ยกระดับเทศบาล เพื่อพัฒนารายได้ พัฒนา เศรษฐกิจ และพัฒนาบริการสาธารณะ” โดย บริษัทเอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จํากัด และ บพท.

“Empathy” เข้าอกเข้าใจกัน พื้นฐานสําคัญของการพัฒนาเมือง โดย ดร.นนท์ อัครประเสริฐกุล สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa)

ปฏิบัติการพัฒนาเมือง ตัวบทปฏิบัติการ: เมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City)

“การสร้างเมืองแห่งการเรียนรู้ของ UNESCO” โดย คุณโศวิรินทร์ ชวนประพันธ์ เจ้าหน้าที่โครงการรักษาการหัวหน้าทีมการรู้หนังสือและ การเรียนรู้ตลอดชีวิต แผนกนวัตกรรมการศึกษาและการพัฒนาทักษะ สํานักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ ประเทศไทย

“การพัฒนาเมือง อดีต ปัจจุบัน อนาคต จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ” โดย รศ.ดร.พนิต ภู่จินดา นายกสมาคมนักผังเมืองไทย Thailand Creative Cities คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

“พะเยาเมืองแห่งการเรียนรู้ จากภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่ระดับโลก” โดย รศ.ดร.ผณินทรา ธีรานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา และ หัวหน้าโครงการ Phayao Learning City

การพัฒนารายได้และกลไกการเงินใหม่ (Financial Mechanism & Special Purpose Vehicle) และปฏิบัติการกลุ่มพัฒนาข้อเสนอโครงงาน หลักสูตรประกาศนียบัตรนักพัฒนาเมืองระดับสูง (พมส.) รุ่นที่ 1 ครั้งที่10 ในวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565

“ข้อมูลเปิด: โฉมหน้าใหม่ของการพัฒนาท้องถิ่นไทย Open Data: New Face of City and Local Development” โดย คุณชนิดา อาคมวัฒนะ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบและวิชาการ สํานักประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

“นวัตกรรมการบริหารและการคลังท้องถิ่น” โดย ศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ คณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่ องค์กรปกครองท้องถิ่น (กกถ.) และอาจารย์คณะพัฒนาการเศรษฐกิจสถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเมือง หลักสูตรประกาศนียบัตรนักพัฒนาเมืองระดับสูง (พมส.) รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 13 ในวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565

“นวัตกรรมดิจิทัลของไอเน็ต สําหรับ อปท.ดิจิทัล”
– นวัตกรรมดิจิทัลสําหรับงานด้านสวัสดิการทางสังคม
– นวัตกรรมดิจิทัลสําหรับงานด้านการบริหารและปฏิบัติราชการอิเล็กทรอนิกซ์
– ระบบ Private Platform.
– ดิจิทัลสําหรับการบริการสาธารณะอื่นๆ โดย ดร.อภิศักดิ์ พัฒนจักร ที่ปรึกษา บ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)

การศึกษาดูงานเกี่ยวกับ การพัฒนา เศรษฐกิจสร้างสรรค์ เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) และเศรษฐกิจหมุนเวียน (BCG) หลักสูตรประกาศนียบัตรนักพัฒนาเมืองระดับสูง (พมส.) รุ่นที่ 1 วันที่ 8 – 10 ธันวาคม 2565

“มุมมองภาคเอกชน: BCG กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมในภาคอีสาน” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต ที่ปรึกษา บริษัท มิตรผลวิจัยพัฒนาอ้อยและน้ําตาล จํากัด

“บริบทเศรษฐกิจไทยและแนวทางการระดมทุนพัฒนาเมือง” โดย ดร.พิสิทธิ์ พัวพันธ์ ผู้อํานวยการกองนโยบายเศรษฐกิจมหภาค กระทรวงการคลัง