พฤหัส. มี.ค. 23rd, 2023

มูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวทองเล็ก  ปาตังกะโร เลขานุการมูลนิธิ ผ่านการอบรมหลักสูตร “นักวางแผนข้อมูลเมือง” (City Data Planner: CDP) รุ่น 1

ความเคลื่อนไหว