พฤหัส. มี.ค. 23rd, 2023

นายกเทศมนตรีทั่วประเทศ ร่วมอบรมหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ “นักพัฒนาเมืองระดับสูง” รุ่นที่  1 โดย บพท.ร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และสมาคมสันนิบาตเทศบาล คึกคัก หวังนำหลักงานวิชาการและการวิจัย ลงลึกพัฒนาแก้ปัญหาเมือง